Selecteer livestream

 • Zweden
 • Nederland
 • Zuid Afrika
 • Engeland
 • Ireland
 • Singapore
 • Zimbabwe
 • Dubai
 • Frankrijk
 • FRA12
 • FRA13
 • FRA14
 • Belgium
 • Wedbeters Live
 • Zweden
 • Duitsland
 • Nederland
 • Zuid Afrika
 • Engeland
 • Ireland
 • Singapore
 • Zimbabwe
 • Dubai
 • USA
 • Frankrijk
 • FRA12
 • FRA13
 • FRA14
 • Belgium
 • Wedbeters Live

Beelden

Beelden

Beelden

Algemene actievoorwaarden

Conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen zijn deze algemene actievoorwaarden van toepassing op alle promotionele winacties, promoties en kleine loterijen (hierna te noemen; ‘Actie’) die door ZEbetting & Gaming Nederland BV (hierna te noemen; ‘Runnerz/ZEturf’) wordt georganiseerd. Klanten die meedoen (hierna te noemen; 'Deelnemers') kunnen verschillende prijzen winnen met als voorbeeld vrijspeltegoed, toegangskaarten en reizen (hierna te noemen; 'Prijs'). De vergunning tot het organiseren van de totalisator is afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 10389 d.d. 29/06/2017. www.runnerz.nl | telefoonnummer: 070-3380361 | postadres:
Antwoordnummer 10074, 2280VB, Rijswijk. Door deel te nemen aan een Actie, gaat de deelnemer akkoord met de volgende voorwaarden:


 1. Deelnemers aan de Actie dienen 18 jaar of ouder te zijn.
 2. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met deze algemene actievoorwaarden.
 3. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de actiespecifieke voorwaarden.
 4. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Runnerz/ZEturf, alsmede participanten ten aanzien van de Actie, waaronder begrepen, adverteerders, sponsors en producenten.
 5. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij deelname aan het spel of op verzoek van Runnerz/ZEturf. Runnerz/ZEturf kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de Prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door deelnemer opgegeven woon- of verblijfadres.
 6. Over de uitslag en toekenning van de Prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. De Prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De Prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de Prijs of de aan de Actie verbonden voorwaarden zal de Prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Runnerz/ZEturf gerechtigd een andere winnaar te selecteren of de Prijs niet uit te keren.
 8. De Prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Runnerz/ZEturf is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de Prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de Prijs.
 9. De afhandeling van de levering of uitreiking van de Prijs gebeurt door Runnerz/ZEturf of een ander daartoe aangestelde derde. In het laatste geval is Runnerz/ZEturf niet verantwoordelijk voor de levering van de Prijs. In dat geval zal de datum van levering van de Prijs in overleg met de leverancier van de Prijs worden bepaald.
 10. Runnerz/ZEturf is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de Prijs. Runnerz/ZEturf kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de Prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- verzendbedrijf is achtergelaten.
 11. Indien de Prijs bestaat uit toegangskaarten voor sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 12. Indien de Prijs bestaat uit een reis of verblijf in het buitenland waarvoor een paspoort is vereist zal de deelnemer voor toekenning van de Prijs in het bezit dienen te zijn van een geldig paspoort, bij gebreke waarvan een Prijs niet aan een deelnemer zal worden toegekend.
 13. De winnaar van de Prijs geeft Runnerz/ZEturf toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de Actie te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de Actie alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.
 14. De winnaars van de prijzen zullen op verzoek van Runnerz/ZEturf medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Runnerz/ZEturf voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de Prijsuitreiking via alle media zoals de radio, televisie en internet. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.
 15. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de Actie. Runnerz/ZEturf mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.
 16. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Actie en de uitreiking van de Prijs. In dat kader is Runnerz/ZEturf gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de Actie (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten). Bovendien verleent de deelnemer toestemming om hem/haar op de hoogte te houden van producten en/of diensten van Runnerz/ZEturf, haar partners (onder andere leveranciers, sponsors, producenten en adverteerders) en zorgvuldig door haar geselecteerde bedrijven.
 17. Runnerz/ZEturf zorgt in de relatie naar derden toe dat deze derden zich ook houden aan de Wet Bescherming persoonsgegevens.
 18. Gebruik van de ter beschikking gestelde Prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Runnerz/ZEturf kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de Prijs door de winnaar.
 19. Runnerz/ZEturf is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie of de aanwijzing van de winnaar.
 20. Runnerz/ZEturf is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de Actie.
 21. Runnerz/ZEturf is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene Voorwaarden of Actiespecifieke Voorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze of ongeoorloofde wijze toegang verschaffen tot de Actie of het verloop van de Actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 22. Runnerz/ZEturf heeft het recht om rekeningen te sluiten als er bewijs is van fraude.
 23. Op verzoek van de deelnemer zullen de Algemene Voorwaarden gratis ter beschikking worden gesteld aan de deelnemer. Tevens zijn de Algemene Voorwaarden te raadplegen op www.runnerz.nl/algemeneactievoorwaarden.
 24. Runnerz/ZEturf is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Runnerz/ZEturf daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van het spel, zal niet ten nadele van deelnemers zijn en zal door Runnerz/ZEturf op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar site) bekend gemaakt worden.
 25. Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden aan.
 26. Druk- en/of zetfouten en wijzigingen voorbehouden.
 27. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 28. Eventuele klachten kunnen schriftelijk worden ingediend. Runnerz/ZEturf neemt binnen 7 werkdagen de klacht in behandeling en streeft binnen 14 dagen na ontvangst de klacht af te handelen.
 29. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden gericht aan: Klantenservice Sportech B.V., Laan van Zuid Hoorn 70, 2289 DE Rijswijk, Elke werkdag te bereiken van 09.00 tot 17.00 uur, 070-3380365, Of stel vragen via ons vragenformulier www.Runnerz.nl/contactformulier
 
De Algemene Voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 2 januari 2018.
Om u een zo goed mogelijke ervaring op runnerz.nl te geven maken we gebruik van cookies.